Privacy beleid

AVG – Cookieverklaring en Privacy Statement Tandtechniek Midden Nederland B.V.
Cookieverklaring


Website Algemene info:


Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandtechniek Midden Nederland streeft ernaar om uw
privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons
aanlevert. Wij informeren u graag welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt,
waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt
u precies hoe wij werken.


Tandtechniek Midden Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Privacy- en cookieverklaring
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandtechniek Midden Nederland streeft ernaar om uw
privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons
aanlevert. Tandtechniek Midden Nederland is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van
andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website accepteert u het privacybeleid.


Cookies


Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst)
om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen
beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u
de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te
bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Cookies uitzetten


De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies niet correct functioneren als cookies zijn
uitgeschakeld in uw browser.


Privacy statement Tandtechniek Midden Nederland B.V.


Algemeen


Dit is het privacy statement van Tandtechniek Midden Nederland B.V. (gevestigd te Ede (6716 BX)
aan Maxwellstraat 23). In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u
verwerken en waarom we dit doen. Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw
persoonsgegevens te beschermen met in achtneming van de geldende privacywet- en regelgeving.
Ons privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest
actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Dit privacy statement is op 1 maart 2022
het laatst gewijzigd.


Wanneer is dit privacy statement van toepassing


Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tandtechniek Midden
Nederland van u verzamelt en verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke. We verwerken
persoonsgegevens wanneer u onder andere bij ons onder behandeling bent, onze website bezoekt,
een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert of wanneer u ons informatie geeft tijdens
(telefoon) gesprekken en e‑mailcontact.


Contact


Als u nog vragen heeft na het lezen van dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen met
info@ttmn.nl

Welke gegevens verwerken wij en waarom


Verlenen van tandheelkundige zorg


Indien u onder behandeling bent bij ons zijn wij wettelijk verplicht om een dossier van u bij te
houden waarin wij de relevante gegevens noteren in verband met het uitvoeren van de
tandtechnische opdracht. Hiervoor ontvangen wij verschillende gegevens zoals uw NAW gegevens,
uw geboortedatum, de gegevens van uw zorgverzekering en medische gegevens. Hiernaast
ontvangen wij in sommige gevallen uw burger servicenummer (BSN).


Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld
en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van
beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan. Voor het bewaren van medische
gegevens bijvoorbeeld hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar in aansluiting op de Wet
op de geneeskundige behandelovereenkomst. Financiële gegevens, zoals betaalgegevens, worden
conform de wettelijke fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard.


Gebruik en verbetering van onze website


Wanneer u onze website bezoekt, verwerken we uw technische gegevens om de functionaliteiten
van onze website te kunnen aanbieden. Met deze gegevens kunnen wij de website beheren en
verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld technische storingen oplossen of de beschikbaarheid
verbeteren. Om te zorgen dat u informatie op onze website snel en eenvoudig kunt vinden,
gebruiken we cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar ons Cookie statement op
onze website.


Voor bovenstaand doel verwerken we technische gegevens, zoals het IP-adres van uw apparaat, de
bezochte webpagina en de duur van een bezoek of sessie. Wij bewaren deze gegevens niet langer
dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een
wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden
wij die termijnen aan.


Marketing en business development


Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met voor u
relevante informatie of uitnodigingen. Dat doen wij ook om de relatie met onze partners,
leveranciers en overige relaties te onderhouden. Op onze website kunt u zich ook aanmelden voor
onze nieuwsbrief.


Voor deze doeleinden verwerken wij uw NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Wij
bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en
vastgelegd. U kunt zich op elk moment voor onze nieuwsbrief uitschrijven via de link onderin de
nieuwsbrief. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van
beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.


Sollicitatie en recruitment


Om uw sollicitatie of uw inschrijving voor een van onze recruitmentactiviteiten te kunnen
behandelen, verwerken wij uw persoonsgegevens.


In geval van een sollicitatie of recruitmentactiviteit verwerken wij uw NAW gegevens,
contactgegevens en alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn voor de
sollicitatie of recruitmentactiviteit. Wij bewaren de persoonsgegevens tot uiterlijk vier weken na
afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens
langer op te mogen slaan. In dat geval bewaren wij uw gegevens maximaal 13 maanden. Als er
sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of
gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.


Grondslagen voor de verwerking


Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De
bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden: voor de
uitvoering van een overeenkomst, vanwege een wettelijke verplichting, met uw toestemming of
vanwege gerechtvaardigd belang.


Betrokkenen bij de verwerking van uw persoonsgegevens


Onze medewerkers


Onze medewerkers hebben een contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle
persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor tijdelijke
medewerkers, ingehuurde zelfstandigen en uitzendkrachten. Medewerkers hebben alleen toegang
tot gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.


Derde partijen


Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Denk hierbij aan onze
leveranciers van bepaalde software of IT-systemen of adviseurs die wij inschakelen voor sommige
processen. Indien deze derde partijen bij het uitvoeren van hun taken toegang hebben tot
persoonsgegevens hebben wij de vereiste contractuele afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat
uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan
waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.


Beveiliging van uw persoonsgegevens


Wij doen er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hiertoe hebben wij allerlei
technische en organisatorische maatregelen genomen.


Zo hebben onder andere alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien een
geheimhoudingsverplichting, hanteren wij een informatie beveiligingsbeleid, hebben wij
verwerkersovereenkomsten met onze verwerkers afgesloten, werken wij in een beveiligde IT
omgeving en is er een datalekprotocol aanwezig.


Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens


U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens die wij verwerken. U heeft het recht uw
persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of
indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden
de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de
verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen
komen. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Binnen maximaal 4 weken na ontvangst van uw verzoek ontvangt u van ons een reactie. Het kan
voorkomen dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, wij geven dan duidelijk aan waarom we dit
niet kunnen.


Onze contactgegevens


Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u
hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:


Tandtechniek Midden Nederland
Maxwellstraat 23
6716 BX Ede
Tel: 0342 – 74 52 38
E-mail: info@ttmn.nl

COMPLEET LABORATORIUM

TTMN is een vooruitstrevend laboratorium voor reconstructieve tandheelkunde, kroon en brugwerk, implantologie en prothetiek. Met veel plezier werken wij volgens de kernwaarden:

kwaliteit | samenwerking | efficiëntie | duidelijkheid