Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Tandtechniek Midden Nederland B.V,
gevestigd te Ede en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 55670903.


Artikel 1: Definities


In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
TTMN: Tandtechniek Midden Nederland B.V. (hierna ook te noemen: het Laboratorium)
Opdrachtgever: De wederpartij van het Laboratorium.
Opdracht: Iedere opdracht van de Opdrachtgever aan het Laboratorium.
Overeenkomst: Iedere verkoop- en leveringsovereenkomst die tussen Opdrachtgever en
Laboratorium tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop,
alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, niet
zijnde een aanbieding.
Aanbieding: Iedere offerte betreffende het verkopen en/of leveren van producten en/of diensten
producten en diensten: Alle zaken die het onderwerp zijn van een
overeenkomst tussen Opdrachtgever en Laboratorium, zoals hierboven bedoeld.
Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden


Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden


2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door TTMN en de opdrachtgever gesloten
overeenkomsten, tenzij door opdrachtgever en TTMN anders wordt overeengekomen.
2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering
waarvan derden betrokken dienen te worden.
2.3 Eventuele afwijkingen op de algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de
opdrachtgever, worden door TTMN niet geaccepteerd. Afwijkingen op de
algemene voorwaarden dienen schriftelijk te zijn overeengekomen door opdrachtgever en TTMN
2.4 De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden. Eventuele afwijkingen
van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden
overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking
tot later aangegane rechtsverhoudingen.


Artikel 3: Aanbieding, offertes en realisatie van overeenkomsten


3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders
aangegeven.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover de Opdrachtgever op basis van de
aanbieding opdracht geeft aan TTMN de opdracht uit te voeren
en TTMN de opdracht aanvaardt door uitvoering van de opdracht.
3.3 De basis van de prijzen wordt onder meer gevormd door de ten tijde van de overeenkomst voor
TTMN geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, heffingen en
belastingen die direct of indirect van TTMN worden geheven dan wel door derden ten laste van
TTMN worden gebracht.
3.4 Ingeval van wijziging van één of meer kostprijsfactoren na de datum van totstandkoming van de
overeenkomst, zal TTMN de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aanpassen.
3.5 De door TTMN opgegeven gewichten, maten, getallen en/of andere aanduidingen van de
producten en diensten worden met zorg verricht. TTMN kan er echter
niet voor instaan dat zich in zake geen technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en
eigenschappen en/of afwijkingen met dergelijke tolerantie zullen voordoen.


Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst


4.1 TTMN zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen
van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment
bekende stand van de wetenschap uitvoeren.
4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TTMN aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TTMN
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan TTMN zijn verstrekt, heeft TTMN het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3 Indien en voor zover een goede uitwerking van de overeenkomst dit vereist, heeft TTMN het
recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TTMN de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.


Artikel 5: Levertijd


5.1 Tijdstip van levering is het moment van levering bij de Opdrachtgever
5.2 De levertijd die TTMN schriftelijk opgeeft is bindend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
5.3 De levertijd vangt aan zodra de opdracht door TTMN is aanvaard, tenzij TTMN voor de uitvoering
van de overeenkomst gegevens of hulpmiddelen nodig heeft, die
door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, op de dag dat alle benodigde gegevens of
hulpmiddelen in het bezit zijn van TTMN zal de levertijd starten.
5.3 Tijdstip van levering is het moment van aflevering bij Opdrachtgever.
5.4 Voor zover de redelijkheid en billijkheid zich daar niet tegen verzetten, heeft de opdrachtgever bij
het overschrijden van de levertijd, en wanneer daadwerkelijke
schade is geleden, recht op een schadevergoeding, daarbij inbegrepen eventuele schade door een
gedupeerde patiënt kan worden geclaimd, behoudens voor zover
sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 9. Opdrachtgever heeft geen recht op ontbinding
van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd
zodanig is, dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende
gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in geval
van overschrijden van de alsdan overeengekomen nieuwe levertijd gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden.


Artikel 6: Verzending, overgang risico en eigendomsvoorbehoud


6.1 Te leveren en geleverde producten blijven eigendom van TTMN zolang opdrachtgever niet of niet
geheel heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de met TTMN aangegane
overeenkomst.
6.2 Alle leveringen geschieden ten huize van de Opdrachtgever.
6.3 Tot aan het moment van het afleveren bij Opdrachtgever zijn de producten voor risico van TTMN.
Op het moment van ontvangst van de producten ten huize van
Opdrachtgever gaat alle risico voor directe en indirecte schade, welke aan deze producten mochten
ontstaan op de Opdrachtgever over.
6.4 De producten die door TTMN in bruikleen zijn verstrekt aan opdrachtgever dienen bij beëindiging
van de overeenkomst, ongeacht de aard van de opzegging,
terstond aan TTMN geretourneerd te worden. Bij gebreken van hetgeen in bruikleen was is TTMN
gerechtigd de vervangingswaarde van het product in rekening te brengen aan opdrachtgever.


Artikel 7: Prijzen


7.1 TTMN stelt Opdrachtgever periodiek op de hoogte van haar prijzen, met inachtneming van
hetgeen in artikel 7.3 en 7.4 bepaald is.
7.2 Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro’s en zijn vrijgesteld van BTW.
7.3 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de publicatie ervan voor TTMN geldende
omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, heffingen en belastingen die
direct of indirect van TTMN worden geheven dan wel door derden ten laste van TTMN worden
gebracht.
7.4 Ingeval van wijziging van één of meer kostprijsfactoren gedurende de geldigheidsduur van de
algemene prijsopgave zal TTMN de prijzen dienovereenkomstig
aanpassen.


Artikel 8: Geheimhouding


Opdrachtgever en TTMN zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron
hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of
als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 9: Niet toerekenbare tekortkoming


9.1 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van
Opdrachtgever en/of TTMN onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid
waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de Opdrachtgever niet meer kan
worden verlangd. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder
geval begrepen: oorlog, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, brand, overstroming,
overheidsmaatregelen e.d., zowel bij TTMN alsmede bij de leveranciers van
materialen, waardoor de verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet meer kunnen worden
nagekomen.
9.2 Indien er zich een overmacht situatie voordoet zoals genoemd in artikel 9.1, dan zijn
Opdrachtgever en TTMN gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. TTMN zal Opdrachtgever zo spoedig
mogelijk van een (dreigende) omstandigheid, zoals bedoeld in
artikel 9.1 op de hoogte stellen en zal over ontbinding met de Opdrachtgever overleg voeren.
9.3 Indien TTMN bij het intreden van de omstandigheid als bedoeld in artikel 9.1. al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk
te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te
voldoen. Dit geldt niet wanneer het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige
waarde heeft.
9.4 Iedere aanspraak op schadevergoeding is in geval van een niet toerekenbare tekortkoming
uitgesloten.


Artikel 10: Betaling


10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na datum van de maandnota
10.2 Alle betalingen aan TTMN dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten
kantore van TTMN of op een door TTMN aangewezen rekening en
worden geboekt in mindering op de oudste uitstaande schuld van Opdrachtgever aan TTMN.
10.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn genoemd in artikel 10.1. is Opdrachtgever in verzuim
zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval
heeft TTMN het recht om Opdrachtgever vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen, gelijk aan
de wettelijke rente, maar met een minimum van 1% per maand,
over het verschuldigde factuur bedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het
factuurbedrag.
10.4 Indien bij herhaling het gestelde in artikel 10.1. door Opdrachtgever niet wordt nagekomen,
heeft TTMN het recht, alvorens verder te presteren, van Opdrachtgever contante betaling of
vooruitbetaling te verlangen.


Artikel 11: Reclames


11.1 Opdrachtgever is gehouden om de bij hem afgeleverde zaken direct te inspecteren en te
controleren op zichtbare gebreken.
11.2 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen alle reclames betreffende door
TTMN verrichtte werkzaamheden of door haar geleverde producten,
binnen 10 werkdagen na aflevering schriftelijk te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de
aard en de grond der klachten.
11.3 Afwijkingen met een redelijke tolerantie geven aan de Opdrachtgever geen recht op reclame.
11.4 Gereclameerde producten moeten op verlangen door TTMN worden gekeurd. De kosten van de
keuring zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij terecht
is gereclameerd.
11.5 Indien de reclame gegrond wordt bevonden, zal TTMN het product of een onderdeel daarvan,
waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de Opdrachtgever
vergoeden, zulks ter keuze van TTMN.
11.6 Het indienen van een reclame ontslaat Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting ten
opzichte van TTMN. Reclame is geen reden voor het opschorten
van de betalingsverplichting voor het betreffende werkstuk, tenzij dit niet redelijk is te achten.


Artikel 12: Garantie


12.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat TTMN in voor de
deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde
producten c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, op kroon & brugwerk geldt een garantie van
5 jaar na levering en op prothese werk een garantie van 6 maanden na levering.
Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken,
doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het
gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of fabricage van het werkstuk door TTMN, dan wel
ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht
materiaal door TTMN. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale
verkeer daaraan te stellen eisen, zal TTMN de, als gevolg daarvan,
ontstane gebreken aan het geleverde werkstuk kosteloos herstellen, vervangen of aan de
Opdrachtgever vergoeden, zulks ter keuze van TTMN.
12.2 De garantieverplichting van TTMN vervalt indien het geleverde werkstuk door Opdrachtgever
onoordeelkundig wordt gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt
blootgesteld aan een buitengewone belasting (zoals bijvoorbeeld bij splints), de technische
aanwijzingen betreffende het gebruik en/of de plaatsing van het product niet in acht worden
genomen, er sprake is van ondeugdelijk materiaal hetgeen door
Opdrachtgever ter beschikking is gesteld of uitdrukkelijk is voorgeschreven en tenslotte nog bij
leveringen waarbij ten gevolge van de constructie (bijvoorbeeld
scheur-, breuk- of vervormings gevaar) of ten gevolge van de toepassingsmethode met een
vroegtijdig verbruik rekening moet worden gehouden. Iedere garantieverplichting vervalt tevens,
indien de reclame een gevolg is van een fysieke dan wel restauratieve wijziging in de mond van de
patiënt.
12.3 Garantie voor, door TTMN, elders ingekochte producten en/of materialen wordt slechts
gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt. TTMN
verplicht zich producten en/of materialen in te kopen bij fabrikanten/leveranciers waarvan TTMN in
redelijkheid mag aannemen dat dit goede en
betrouwbare leveranciers zijn.
12.4 TTMN is gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen zowel
binnen Nederland als daarbuiten.
12.5 Zonder toestemming van TTMN mag niets aan de gebreken vertonende producten worden
veranderd, op straffe van verval van de in dit artikel omschreven
garantieverplichtingen. Als verandering wordt niet beschouwd het verrichten van normale
handelingen die dienen om het werkstuk te kunnen plaatsen en het slijpen
van protheses en andere werkstukken ter verwijdering van drukplaatsen en dergelijke, zonder dat de
bruikbaarheid van het werkstuk als zodanig in het geding is.


Artikel 13: Aansprakelijkheid


13.1 De aansprakelijkheid van TTMN jegens Opdrachtgever en derden is uitdrukkelijk beperkt tot de
nakoming van de in artikel 5.4 en 12 omschreven verplichtingen.
Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid en opzet of grove
schuld van TTMN of haar ondergeschikten, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van
openbare orde en goede trouw, is TTMN niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke
aard dan ook, direct of indirect, zowel
bij de wederpartij als bij derden.
13.2 Opdrachtgever vrijwaart TTMN voor alle aanspraken van derden veroorzaakt door
gebruikmaking in het kader van de overeenkomst door TTMN van door
Opdrachtgever verstrekte gegevens.


Artikel 14: Incassokosten


14.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is koper in het geval van een
geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden
berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in
incassozaken wordt geadviseerd.
14.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
ook deze voor vergoeding in aanmerking.
14.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
rekening van Opdrachtgever.


Artikel 15: Geschillen


15.1 De rechter in de vestigingsplaats van TTMN is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft TTMN
het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 16: Ontbinding en opschorting


16.1 Indien Opdrachtgever op enige wijze jegens TTMN tekortschiet in de nakoming van enige
verplichting, alsmede in geval van aanvraag tot surseance van betaling, faillissementsaanvraag,
faillissement of liquidatie van Opdrachtgever of staking van de onderneming van Opdrachtgever, is
TTMN , onverminderd de overige aan
haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden,
dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
16.2 Indien TTMN conform het in artikel 16.1 bepaalde de overeenkomst ontbindt, wordt
onverminderd de overige rechten van TTMN, al hetgeen Opdrachtgever aan
TTMN uit welke hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal TTMN zijn gerechtigd de verdere
uitvoering van enige opdracht onmiddellijk op te schorten.


Artikel 17 Geldend recht


Op alle rechtsverhoudingen tussen TTMN en opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

COMPLEET LABORATORIUM

TTMN is een vooruitstrevend laboratorium voor reconstructieve tandheelkunde, kroon en brugwerk, implantologie en prothetiek. Met veel plezier werken wij volgens de kernwaarden:

kwaliteit | samenwerking | efficiëntie | duidelijkheid